متنجس سوم موجب نجاست نمی شود، یعنی چه؟
متنجس سوم موجب نجاست نمی شود، یعنی چه؟

باسمه تعالی

مقصود آن است که اگر با شیء دیگر به واسطۀ رطوبت سرایت کننده برخورد کند، آن شیء را نجس نمی کند. اما از آنجا که خودش نجس است، احکام نجاسات را دارد؛ مثلاً در صورتی که این متنجس سوم، لباس باشد، نماز خواندن با آن صحیح نیست.

کد سایت fa5023
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات