چه ارتباطی بین حرمت ازدواج و جواز نگاه کردن به زنان محرم وجود دارد؟
چه ارتباطی بین حرمت ازدواج و جواز نگاه کردن به زنان محرم وجود دارد؟

باسمه تعالی

می توان به هر زن محرمی بدون داشتن حجاب نگاه کرد ولی عکس این موضوع صادق نیست، یعنی به برخی از زنان نامحرم مثل پیرزن ها، می توان با شرایط خاصی و بدون داشتن حجاب نگاه کرد ولی این افراد محرم انسان نیستند.

 

کد سایت fa503 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن