آیا شغل ارکستر در عروسی ها حلال است؟
آیا شغل ارکستر در عروسی ها حلال است؟

باسمه تعالی

اگر موسیقی از نوع حرام تولید می کند، شغلش حرام است و در آمدهای دریافتی را مالک نمی شود.

کد سایت fa5030