کسی که اهل رقص هست ولی از نوع رقص حرام و مبتذل نیست، آیا برای امام جماعت شدن در نماز از عدالت ساقط می شود؟
کسی که اهل رقص هست ولی از نوع رقص حرام و مبتذل نیست، آیا برای امام جماعت شدن در نماز از عدالت ساقط می شود؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال عدالت ساقط نیست؛ هرچند در صورت وجود روحانی یا فرد متشرع و ملتزم به آداب اخلاقی و شئون اجتماعی، بهتر است وی از تصدی امامت جماعت اجتناب کند و اگر تصدی وی باعث هتک روحانیت باشد، حرام است.

کد سایت fa5032
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت