حکم ازدواج شیعه با اهل تسنن چیست؟
حکم ازدواج شیعه با اهل تسنن چیست؟

باسمه تعالی

ازدواج مرد شیعه با زن سنی جایز است اما ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است و احتیاط مستحب در ترک آن است.

کد سایت fa5033