عقد موقت را تا چند سال می توان خواند؛ یعنی نهایتش چند سال است؟
عقد موقت را تا چند سال می توان خواند؛ یعنی نهایتش چند سال است؟ اینجا در برزیل کسی می خواد با یک زن مسیحی به صورت موقت ازدواج کند.

باسمه تعالی

1. تعیین مدت تا آن مقدار که از نظر عرفی عقد دائم محسوب نشود، جایز است. این مقدار در موارد و شرایط گوناگون، متفاوت است؛ مثلاً کسی که پنجاه سال عمر دارد، با توجه به عمر طبیعی و متعارف یک انسان، اگر عقد موقتی برای شصت سال بخواند، عرف آن را دائم می بیند در حالی که همین مدت برای یک فرد پانزده ساله دائم شمرده نمی شود.

2. اگر این شخص زن مسلمان دارد، احتیاط واجب آن است بدون اذن همسرش چنین عقدی انجام ندهد.

 

کد سایت fa5038
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه