آیا درحال پیادہ روی می شود نماز مستحبی (نافله) خواند؟ این پیادہ روی برای نرمش است نه اینکه جایی بخواهیم برویم. برای گفتن تکبیر در این حال رو به قبله بودن شرط است؟
آیا درحال پیادہ روی می شود نماز مستحبی (نافله) خواند؟ این پیادہ روی برای نرمش است نه اینکه جایی بخواهیم برویم. برای گفتن تکبیر در این حال رو به قبله بودن شرط است؟

باسمه تعالی

1. نماز مستحبى را مى‌شود در حال راه رفتن و سوارى خواند.

2. در نماز های مستحبی که در حال راه رفتن و سواری می خواند، لازم نیست رو به قبله باشد.

کد سایت fa5044
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی