آیا کسی که آلات موسیقی دیگران مثل گیتار، ویولون، کمانچه، سنتور، دف و امثال آن را می شکند و از بین می برد، ضامن است و خسارتش را باید بدهد یا خیر؟
آیا کسی که آلات موسیقی دیگران مثل گیتار، ویولون، کمانچه، سنتور، دف و امثال آن را می شکند و از بین می برد، ضامن است و خسارتش را باید بدهد یا خیر؟

باسمه تعالی

بله ضامن است و باید خسارت وارده را جبران کند.

کد سایت fa5048
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ضمان