حکم ملاعبه با نامحرم رشیده و بالغه بدون هیچ گونه دخول را ذکر کنید؟
حکم ملاعبه با نامحرم رشیده و بالغه بدون هیچ گونه دخول را ذکر کنید؟

باسمه تعالی

هرگونه روابط جنسی با غیر از همسر ـ چه ازداوج دائم و چه ازدواج موقت ـ جایز نیست. ازدواج با دختر بالغۀ غیر رشیده بدون اذن پدر جایز نیست و شرط دخول و عدم دخول تأثیر در این حکم ندارد.

کد سایت fa5056