آیا اگر زنی بداند که نامحرم به قصد لذت به صورت بدون زینت او نگاه می کند، آیا پوشاندن صورتش واجب می شود؟
آیا اگر زنی بداند که نامحرم به قصد لذت به صورت بدون زینت او نگاه می کند، آیا پوشاندن صورتش واجب می شود؟

باسمه تعالی

1. دیدن چهرۀ زن نامحرم بیش از گردی صورت و دست ها تا مچ بدون قصد لذت یا با قصد لذت حرام است و زن نیز باید این مقدار را از نامحرم بپوشاند. 

2. دیدن چهرۀ زن نامحرم در حد گردی صورت و دست ها تا مچ بدون قصد لذت اشکال ندارد و بر زن واجب نیست این مقدار را بپوشاند ولی اگر زن بداند که نگاه کردن در ادامه لزوماً به لذت دیگران منجر می شود، پوشاندن همین مقدار هم واجب است.

کد سایت fa5063