در برخی فروشگاه ها مشروبات الکلی و کال­باس های تهیه شده از خو­ک یا چربی خوک و اجناس­ حرام دیگر فروخته می ش­ود. آیا جایز است از این فروشگاه­ ها اجناس حلال مانند ن­ان و غیره خرید؟
در برخی فروشگاه ها مشروبات الکلی و کال­باس های تهیه شده از خو­ک یا چربی خوک و اجناس­ حرام دیگر فروخته می ش­ود. آیا جایز است از این فروشگاه­ ها اجناس حلال مانند ن­ان و غیره خرید؟

باسمه  تعالی

1. خرید اجناس حلال از چنین فروشگاه هایی اشکال ندارد.

2. اگر تکرار خرید اجناس حلال از چنین فروشگاه هایی باعث تقویت و توسعه و ترویج بخش نامشروع فروشگاه گردد؛ البته اگر راهی برای تهیۀ ما یحتاج حلال جز از طریق این فروشگاه ها نباشد٬ اشکال ندارد.

کد سایت fa5072