آیا کودک غیر بالغ ممیز، مشمول احکام شرعی است؟ آیا در این‌ باره حکم محرمات با واجبات متفاوت است؟ آیا در این‌ باره بین محرمات تفاوتی است؟
آیا کودک غیر بالغ ممیز، مشمول احکام شرعی است؟ آیا در این‌ باره حکم محرمات با واجبات متفاوت است؟ آیا در این‌ باره بین محرمات تفاوتی است؟

باسمه تعالی

کودک نابالغ ممیز مشمول احکام شرعی* است بدین معنا که اگر مثلاً یک عبادت واجب یا مستحبی را با رعایت اجزاء و شرایطش انجام دهد، صحیح است یا بسیاری از احکام وضعی برای او ثابت است مانند اینکه اگر مال دیگری را تلف کند، ضامن است؛ البته در خصوص محرمات و واجبات الزامی نسبت به انجام یا ترک بر عهدۀ وی نیست. بنابراین بر یک نابالغ لازم نیست مثلاً نمازهای یومیه را بخواند؛ هرچند اگر بار رعایت اجزاء و شرایطش بخواند، صحیح است.

 

* در این مسأله فرقی بین احکام تکلیفی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) و احکام وضعی مانند ضمان، صحت، شرطیت و ... نیست.

کد سایت fa5075
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید