آیا در حال مشاجره و عصبانیت مضامینی همچون «دیگر نمی توانم ادامه بدهم» در حکم بخشش باقیماندۀ مدت عقد است؟
زوجه در عقد موقت وکالتِ فسخِ عقد را دارد (از جانب زوج وکیل است که مدت عقد متعه را به خودش ببخشد) و در حال مشاجره و عصبانیت مضامینی همچون «دیگر نمی توانم ادامه بدهم» می گوید اما فردا دوباره برای دیدن همسرش به زندگی برمی گردد. آیا این مضامین در حکم بخشش باقیماندۀ مدت عقد است؟

باسمه تعالی

1. در بخشش مدت، اینکه فرد در دلش مدت را ببخشد، کفایت نمی کند و باید به زبان یا رفتاری ابراز شود که در نزد عقلا گویا این بخشش باشد.

2. عبارت بیان شده در در فرض سؤال، در نظر عرف دلالت واضحی بر بخشش ندارد. به خصوص که در حال عصبانیت گفته شده است. بنابراین عقد موقت به حال خود باقی است. در هر حال تشخیص نهایی با عرف است.

کد سایت fa5080
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه