اگر انسان مطمئن باشد حکم نجس بودن یکی از دو لباس مانند حکم شک در نجس بودن لباس است و چون فکر می کرده این گونه است، به دنبال یادگیری آن مسأله نرفته است و بعد متوجه شود که این گونه نبوده است. نمازهایی که با این لباس خوانده است، چه حکمی دارد؟
اگر انسان مطمئن باشد حکم نجس بودن یکی از دو لباس مانند حکم شک در نجس بودن لباس است و چون فکر می کرده این گونه است، به دنبال یادگیری آن مسأله نرفته است و بعد متوجه شود که این گونه نبوده است. نمازهایی که با این لباس خوانده است، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

نمازهایی که تاکنون با یکی از آن دو لباس خوانده است، صحیح است اما از زمان آگاهی نسبت به مسأله باید برای نماز با آن لباس، آن را تطهیر کند.

کد سایت fa5081
طبقه بندی موضوعی لباس نمازگزار