آیا نماز خواندن در جایی که ترانه پخش می شود و مجبوریم آنجا باشیم باطل است؟
آیا نماز خواندن در جایی که ترانه پخش می شود و مجبوریم آنجا باشیم باطل است؟

باسمه تعالی

نمازش در این مکان صحیح است؛ اگر واقعاً اجبار پذیرفته شده ای در نظر شرع در کار نباشد، کار حرام و معصیت کرده است و اگر شرعاً مجبور به ماندن در آنجا است، گناه نکرده است و سعی کند حتی الامکان به موسیقی و ترانۀ مزبور توجه نکند.

کد سایت fa5106
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار