آیا می توان به دلیل ترس از آیندۀ مالی، خمسی را که بدهکاریم به صورت قسطی در طی یک سال (تا قبل از سال خمسی بعد) پرداخت کنیم؟
آیا می توان به دلیل ترس از آیندۀ مالی، خمسی را که بدهکاریم به صورت قسطی در طی یک سال (تا قبل از سال خمسی بعد) پرداخت کنیم؟

باسمه تعالی

1. پرداخت خمس قبل از گذشت یک سال واجب نیست؛ ولی اگر پرداخت شود، کافی است و نیاز به پرداخت مجدد نیست.

2. اگر پس از گذشت سال، خمس بدهکار باشید، باید آن را بر طبق قراری که با مجتهد جامع الشرایط یا وکیل وی گذاشته اید، پرداخت کنید و اگر چنین قراری وجود ندارد، باید در اولین زمان ممکن تمام آن را پرداخت کنید و اگر این امر مقدور نیست، آن گونه که می توانید، پرداخت کنید.

 

 

کد سایت fa511
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس