آیا نوشتن اسم ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ را در غذای نذری درست است؟
آیا نوشتن اسم ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ را در غذای نذری درست است؟

باسمه تعالی

این کار اشکال ندارد. البته باید احکام مربوط به اسماء متبرک در مورد آن رعایت گردد؛ مثلاً نباید مورد هتک قرار گیرد.

کد سایت fa5121
طبقه بندی موضوعی وضو