راه اندازی کافی نت ها ممکن است بعضی افراد استفاده نامشروع از اینترنت کنند و درآمد ناشی از آن چه حکمی دارد؟
راه اندازی کافی نت ها ممکن است بعضی افراد استفاده نامشروع از اینترنت کنند و درآمد ناشی از آن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

راه اندازی کافی نت در فرض یاد شده، اشکال ندارد و در آمد حاصل از آن نیز حلال است.