آیا برای رفتن به سفر کربلا کسب اجازۀ والدین واجب است؟
آیا برای رفتن به سفر کربلا کسب اجازۀ والدین واجب است؟

باسمه تعالی

برای رفتن به سفر، چه زیارتی و چه غیر آن، واجب نیست فرزندی که به بلوغ رسیده است از ابتدا مسألۀ سفر را با پدر و مادر مطرح کند تا اجازۀ آن ها را کسب کند؛ هر چند تحت تکفل آن ها باشد. اما اگر پدر، فرزند را از سفری نهی کند یا سفر فرزند موجب اذیت والدین شود، رفتن به آن سفر برای فرزند جایز نیست و سفر، سفرِ معصیت است و باید نمازش را در آن تمام بخواند.

کد سایت fa5132