اگر موکله متوجه شود در وکالت رعایت مصلحت او نشده است، در صورت عدم تنفیذ عقد از سوی موکله، وضعیت شرعی زوجیت آن ها چه خواهد بود؟
اگر عقدی به وکالت حاصل شود و بعد از ۵ ماه موکله متوجه شود در وکالت رعایت مصلحت او نشده است و از این باب عقد نکاح فضولی محسوب گردد، در صورت عدم تنفیذ عقد از سوی موکله (رد عقد خوانده شده) وضعیت شرعی زوجیت آن ها در طول مدت آن ۵ ماه چه خواهد بود. آیا فرزند احتمالی ناشی از این زوجیت، مشروع است یا نه؟

باسمه تعالی

این عقد با تمکین زن از شوهر تنفیذ شده است و صحیح است و نیازمند تنفیذ به زبان نیست؛ هر چند بعد از آن معلوم شود که مصلحت وی رعایت نشده است. بنابراین فرزند احتمالی ولد زنا نیست و احکام ولد زنا را ندارد.

کد سایت fa5137