آیا فروکردن انگشت زن در مقعد مردش اشکال دارد؟
آیا فروکردن انگشت زن در مقعد مردش اشکال دارد؟

باسمه تعالی

فروکردن انگشت زن در مقعد شوهرش برای لذت جنسی جایز است.

کد سایت fa5149