آیا بعد از استعمال عطر یا آرایش کردن یا بی حجاب ظاهر شدن در نزد نامحرم باید غسل کنیم؟
آیا بعد از استعمال عطر یا آرایش کردن یا بی حجاب ظاهر شدن در نزد نامحرم باید غسل کنیم؟

باسمه تعالی

بر زنی که خود را خوش بو کند به قصد اینکه توجه غیر شوهرش را جلب کند، مستحب است به سبب این کار غسل به جا آورد. در سایر موارد گفته شده در سؤال چنین استحبابی وجود ندارد.

 

 

کد سایت fa5156
طبقه بندی موضوعی اغسال