آیا در مجازات های تعزیری، می توان در مرحلۀ صدور حکم، مجرم را مخیر کرد تا از دو مجازاتی که به او ارائه می شود، یکی را انتخاب کند؟
آیا در مجازات های تعزیری، می توان در مرحلۀ صدور حکم، مجرم را مخیر کرد تا از دو مجازاتی که به او ارائه می شود، یکی را انتخاب کند؟ برای مثال مجرم را هنگام صدور رای، مخیر شود میان مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی متناسب با مدت حبس و مجازات حبس تعزیری و کار اجباری.

باسمه تعالی

نوع و میزان مجازات های تعزیزی حسب مصالحی که حاکم اسلامی می بیند، تعیین می گردد. بنابراین حاکم می تواند در صورت وجود مصلحت مجرم را بین انتخاب دو نوع مجازات مخیر کند. پس در جمهوری اسلامی ایران که حکومت اسلامی برقرار است، اگر قانون چنین اجازه ای را داده باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa5158
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی