اگر در موبایل دوستم که در دستم امانت است و به طور اتفاقی دیدم در آن فیلم مبتذل وجود دارد، آیا می توانم بدون اجازۀ او پاک کنم یا خیر؟
اگر در موبایل دوستم که در دستم امانت است و به طور اتفاقی دیدم در آن فیلم مبتذل وجود دارد، آیا می توانم بدون اجازۀ او پاک کنم یا خیر؟

باسمه تعالی

هرگونه تصرف در مال دیگران بدون اجازۀ صاحب آن جایز نیست.

کد سایت fa5172