آیا شرکت نکردن در نماز جمعه بدون عذر، گناه است؟
آیا شرکت نکردن در نماز جمعه بدون عذر، گناه است؟

باسمه تعالی

نماز جمعه و نماز ظهر واجب تخییری اند؛ یعنی فرد باید در ظهر روز جمعه یا نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه؛ البته نماز جمعه افضل است ولی خواندن نماز ظهر مطابق با احتیاط است. بنابراین ترک نماز جمعه حتی بدون عذر گناه نیست.

کد سایت fa5177
طبقه بندی موضوعی نماز جمعه