آیا اگر کسی سورۀ توبه را با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن شروع کند، گناه است یا بهتر هست نگوید؟
آیا اگر کسی سورۀ توبه را با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن شروع کند، گناه است یا بهتر هست نگوید؟

باسمه تعالی

«بسم الله الرحمن الرحیم» جزء سورۀ توبه نیست. بنابراین گفتن بسم الله ... در ابتدای سوره اگر به عنوان جزئی از سوره باشد، جایز نیست در غیر این صورت گفتن آن اشکال ندارد. البته اگر در شرایطی خاص احتمال عقلائی وجود دارد گفتن بسم الله ... منجر به تحریف و بدعت شود، باید مطلقا از گفتن آن اجتناب گردد.

کد سایت fa5182
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز