آیا برای غیر مجتهد، احتیاط کردن اولویت دارد یا تقلید؟
منظور از اینکه می گویند اگر کسی که مجتهد نیست یا نمی‌تواند احتیاط کند، باید تقلید کند چیست؟ یعنی اولویت برای غیر مجتهد، احتیاط کردن است و در صورت عدم احتیاط باید تقلید کند یا تقلید هم در کنار احتیاط یکی از راه های آگاهی از احکام و عمل به وظیفه است؟

باسمه تعالی

فرد غیر مجتهد برای انجام وظیفۀ شرعی خود هم می تواند تقلید کند و هم می تواند احتیاط کند؛ البته احتیاطی که در اینجا مقصود است، دارای شرایط و ضوابطی است که رعایت آن ها برای عموم مکلفین میسور نیست.

کد سایت fa5194
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید