شخصی نیت کرده است که یک چهارم از در آمد یک سالش را ، هرچه قدر باشد، با امام حسین و آقا ابو الفضل ـ علیهما السلام ـ شریک باشد. آیا می تواند این پول را برای تحصیل دانش اموز و یا کمک به هزینه زیارت مشهد فردی کمک کند؟ کجا می شود هزینه کرد؟
شخصی نیت کرده است که یک چهارم از در آمد یک سالش را ، هرچه قدر باشد، با امام حسین و آقا ابو الفضل ـ علیهما السلام ـ شریک باشد. آیا می تواند این پول را برای تحصیل دانش اموز و یا کمک به هزینه زیارت مشهد فردی کمک کند؟ کجا می شود هزینه کرد؟

باسمه تعالی

اگر برای پول مزبور مصرف خاصی را در هنگام نذر قصد نکرده باشد، می تواند در هر امر خیری هزینه کند و نیتش در آن هنگام رسیدن ثواب به آن دو بزرگوار باشد. اما اگر مصرف خاصی مثلاً برگزاری و هزینه برای مجلس عزای امام حسین یا ابوالفضل العباس ـ علیهما السلام ـ را قصد کرده باشد، فقط باید در همان مورد مصرف شود.

کد سایت fa5197