آیا پولی را که به نیت دادن مهریۀ همسر جمع می کنیم و سال بر آن می گذرد مشمول خمس می شود؟
آیا پولی را که به نیت دادن مهریۀ همسر جمع می کنیم و سال بر آن می گذرد مشمول خمس می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر همسر مهریه اش را مطالبه کرده باشد و راهی برای پرداخت آن جز طریق مزبور نداشته اید و نیز این پس انداز صرفاً برای همین امر باشد و به همین منظور نیز باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.

2. اگر همسر مهریه اش را مطالبه نکرده باشد و یا توان پرداخت مهریه به غیر از این طریق را دارید، تا زمانی که این پول های جمع شده به همسر پرداخت نشده است و هنوز در ملک شما است، پس از گذشت یک سال یا در سر سال خمسی باید خمس آن پرداخت گردد.

کد سایت fa5202
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس