اگر خانمی مرگ مغزی شده باشد و ایشان قبل از مرگ وصیت کرده باشند در صورتی که دچار مرگ مغزی شدند، اعضای بدنشان اهدا شود، انجام عمل برای جدا کردن اعضای بدن وی توسط مردی نامحرم چه حکمی دارد؟
اگر خانمی مرگ مغزی شده باشد و ایشان قبل از مرگ وصیت کرده باشند در صورتی که دچار مرگ مغزی شدند، اعضای بدنشان اهدا شود، انجام عمل برای جدا کردن اعضای بدن وی توسط مردی نامحرم چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. استفاده از اعضای غیر حیاتی فرد مرگ مغزی ‌در صورتی که صاحب عضو قبلاً اذن داده باشد، اشکال ندارد.

2. استفاده از اعضای حیاتی وی مطلقاً جایز نیست.

3. اعضای غیر حیاتی اعضایی هستند که جدا کردن آن از بدن منجر به مرگ قطعی اهدا کننده نمی‌شود مانند یک کلیه.

4. در مواردی که استفاده از عضو جایز است، انجام عمل جدا کردن توسط پزشک مرد یا زن، محرم یا نامحرم جایز است.

کد سایت fa5213
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|احکام پزشکی