بدون اجازه مسئول آموزشگاه پول خدمات به مشتریان را برمی داشتم، الآن چه وظیفه ای دارم؟
من 16سال پیش در آموزشگاه آرایش دوره دیدم و سن کمی داشتم. مسئول آنجا به دلیل اعتمادی که به من داشت یک مسافرت یک ماهه به خارج رفت. و آموزشگاهش را به من سپرد تا جوابگوی مردم باشم و شاگرد برایش ثبت نام کنم. در این یک ماه من به همراه دوستم کار مشتری را هم در حد توان راه می انداختیم. جدا از پول ثبت نام شاگرد که آن را برای صاحب آموزشگاه کنار می گذاشتیم، بدون اطلاع مسئول پولی را از مشتری به عنوان خدمات به مشتری می گرفتیم و یک کم را بر میداشتیم و بیشترش رو برای مدیریت کنار می گذاشتیم؛ مثلاً آن زمان اگر مو کوتاه می کردیم 1500 تومان 500 از آن را من و دوستم تقسیم می کردیم و 1000 از آن را برای مدیریت می گذاشتیم. بعد از یک ماه مدیر بر گشت و دستمزدی هم برای نگه داری آموزشگاه به ما نداد. حالا بعد از چند سال ناراحت هستم که آن پول هایی که یک ماه تقسیم کردیم، حلال است یا نه؟ به آن خانم مسئول دسترسی ندارم و شاید به خارج رفته باشد. الآن وظیفۀ من چیست؟ چه کنم که مدیون آن خانم نباشم؟ اگر آن پول ها حلال نیست، چطور به صاحبش بر گردانم؟

باسمه تعالی

1. اگر طبق قرارداد شفاهی یا کتبی باید دستمزد جداگانه ای برای خصوص نگهداری آموزشگاه در این مدت به شما پرداخت می شد و در عین حال نشد، می توانید معادل دستمزد پرداخت نشده، از مبالغی که برداشته اید کسر کنید و به عنوان تقاص تلقی کنید و مقدار مازاد را به صاحب فروشگاه برگردانید. در صورتی که چنین قراردادی در کار نبوده است، باید کل این مبالغ برداشته شده را به صاحب فروشگاه برگردانید.

2. اگر به هیچ وجه به وی دسترسی ندارید، می توانید مبلغ پیش گفته را از طرف وی صدقه دهید، ولی اگر بعد از دسترسی به وی، او راضی به صدقه نباشد، باید مبلغ به او بدهید.

کد سایت fa5227
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب