اگر یک زن با حیوانی جماع کند، تکلیف حیوان مورد نظر چیست؟ آیا زن هم مجازاتی دارد؟
اگر یک زن با حیوانی جماع کند، تکلیف حیوان مورد نظر چیست؟ آیا زن هم مجازاتی دارد؟

باسمه تعالی

1. حیوانی که با زن یا مرد جماع می کند (زن یا مرد مفعول واقع شود) حکم همان حیوانی را دارد که مرد با آن جماع می کند (مرد فاعل واقع شود). *

2. خورن این حیوان اگر حلال گوشت باشد، حرام است.

3. این حیوان اگر از حیواناتی است که معمولاً خورده می شوند، چه حلال گوشت باشد مانند گوسفند چه حرام گوشت مانند خوک، باید کشته شود و سپس سوزانده شود و اگر از این نوع حیوانات نباشد، باید از محل جرم بیرون برده شود و در آنجا به فروش برسد، چه حلال گوشت باشد مانند اسب و چه حرام گوشت باشد مانند فیل.

4. اگر این حیوان مالیت داشته باشد، مانند حیوانات اهلی یا حیوانات غیر اهلی که منفعت عقلائی مشروع دارند، کسى که با آن نزدیکی کرده است، باید پول آن را به صاحبش بدهد؛ البته از آنجا که اعتراف به این گناه حرام است، باید به گونه ای عمل کند که پرداخت قیمت به صاحب حیوان، متوقف بر اعتراف به این گناه نباشد؛ مثلاً به بهانه ای این پول را در حساب صاحب حیوان بریزد. اگر صاحب حیوان را نمی شناسد یا امکان پرداخت به او را ندارد، باید از طرف او صدقه بدهد و بنا بر احتیاط واجب با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد.

5. کار این زن یا مرد حرام بوده است ولی مجازات حدی در شریعت برای او وارد نشده است؛ البته حاکم اسلامی می تواند در محدودۀ مصلحت 25 ضربه شلاق به عنوان تعزیز و تنبیه به او بزند.

 

* به استناد عموم تعلیل در صحیحۀ إسحاق بن عمار. (وسائل الشیعة، ج‌ 28، ص 357 ـ أبواب نکاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ـ باب تعزیر ناکح البهیمة و جملة من أحکامه)