فرزند فردی فوت کرد. مقداری از ارث، به پدر او رسید. پدر ارثیۀ خود را به زن و بچه فرزند فوت شده می‌بخشد. پدر مطمئن است که فرزند اهل خمس نبوده است و به این مال الارث خمس تعلق گرفته بوده است. حال پس از بخشش و عدم پرداخت خمس بر عهدۀ این پدر ضمانتی باقی مانده است؟
فرزند فردی فوت کرد. مقداری از ارث، به پدر او رسید. پدر ارثیۀ خود را به زن و بچه فرزند فوت شده می‌بخشد. پدر مطمئن است که فرزند اهل خمس نبوده است و به این مال الارث خمس تعلق گرفته بوده است. حال پس از بخشش و عدم پرداخت خمس بر عهدۀ این پدر ضمانتی باقی مانده است؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال به اندازۀ یک پنجم مال مزبور اصلاً به ملک پدر در نیامده است و بخشش پدر در این مقدار نافذ نیست و پدر باید این یک پنجم را به عنوان خمس بپردازد.

 

کد سایت fa5251