از نظر قانون وزارت بهداشت، هر پزشک می بایست برای هر بیمار حداقل 15 دقیقه وقت بگذارد، حال مطابق این قانون، اگر پزشکی تخلف کند و زودتر ویزیت کند، آیا مبلغی که بابت ویزیت می‌گیرد حرام است یا خیر؟
از نظر قانون وزارت بهداشت، هر پزشک می بایست برای هر بیمار حداقل 15 دقیقه وقت بگذارد، حال مطابق این قانون، اگر پزشکی تخلف کند و زودتر ویزیت کند، آیا مبلغی که بابت ویزیت می‌گیرد حرام است یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر همۀ آن مقدار خدمتی را که یک پزشک به طور متعارف باید در پانزده دقیقه به بیمار ارائه کند، در مدت کمتر پانزده دقیقه ارائه کند و مشکلی برای بیماری در دریافت این خدمات در این وقت محدود تر ایجاد نشود، مبلغ دریافتی اشکال ندارد. البته این عدم اشکال در فرضی است که قانون گذار برای خصوص صرف پانزده دقیقه ای برای ارائه خدمات، موضوعیتی درنظر نگرفته باشد و غرض خاصی از این کار در نظر نداشته باشد.

کد سایت fa5255
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره