آیا آیا در عقد فضولی پس از عقد، صرف رضایت قلبی طرفین، مصحّح عقد است و آثار عقد بار می‌شود یا الزاماً باید این رضایتِ قلبی اظهار شود؟
در عقودی که به صورت فضولی انشاء می‌شود، از جمله بیع، نکاح، اجاره و ... آیا پس از عقد، صرف رضایت قلبی طرفین، مصحّح عقد است و آثار عقد بار می‌شود یا الزاماً باید این رضایتِ قلبی اظهار شود؟ یعنی اگر فردی رضایت قلبی پیدا کرد و آن را اظهار کرد و پس از آن پشیمان شد و اظهار نارضایتی کرد، وضعیت عقد چگونه است؟

باسمه تعالی

1. صرف رضایت قلبی در این موارد کفایت نمی کند و باید این رضایت با کلمات یا رفتاری که در نظر عقلا به صراحت بر رضایت دلالت کند، ابراز شود.

2. اگر طبق بند یک، بعد از عقد فضولی، طرفینِ مالک یا صاحب حق رضایت خود را ابراز کند، عقد صحیح است و پشیمان شدن تاثیری در آن ندارد.

3. اگر رضایت قلبی توسط هر دو طرف یا یکی از طرفین ابراز انجام نشده باشد، وضعیت نهایی معامله همچنان معلق بر ابراز رضایت یا عدم رضایت است.

کد سایت fa5257