شخصی قصد دارد اسم فرزندش را یزدان بگذارد. اشکالی دارد؟
شخصی قصد دارد اسم فرزندش را یزدان بگذارد. اشکالی دارد؟

باسمه تعالی

نامگذاری فرزند به القاب و اسامی خداوند ـ تبارک و تعالی ـ جز نام «الله» اشکال ندارد؛ هرچند بهتر است به گونه ای باشد که عبودیت در درگاه حق تعالی را به وضوح نشان دهد؛ مثلاً به جای رحمان عبد الرحمان بگذارند.

کد سایت fa5260