آیا جوایزی که بانک می دهد، خمس دارد؟
آیا جوایزی که بانک می دهد، خمس دارد؟

باسمه تعالی

این جوایز در حکم هدیه هستند و اگر کوچک و کم باشند، خمس ندارند اما اگر بزرگ باشند و پس از یک سال از زمان دریافت و یا در سر سال خمسی، چیزی از آن باقی بماند، به همان باقیمانده خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa5273