آیا صحیح است که گفته می شود خوردن ماهی در روز چهارشنبه ثواب دارد؟
آیا صحیح است که گفته می شود خوردن ماهی در روز چهارشنبه ثواب دارد؟

باسمه تعالی

خیر، چنین مطلبی در روایات وارد نشده است.

کد سایت fa5277