اگر کسی در زمان حیاتش برای یکی از فرزندانش پولی را در کارت بانکی گذاشت. در زمان حیات پدر تصرفی دراین کارت نکرده است و مرده است و به این مبلغ سود خوبی تعلق گرفته است. آیا این پول و سود مال همین یک وارث است؟ یا متعلق به همۀ ورثه است؟
اگر کسی در زمان حیاتش برای یکی از فرزندانش پولی را در کارت بانکی گذاشت. در زمان حیات پدر تصرفی دراین کارت نکرده است و مرده است و به این مبلغ سود خوبی تعلق گرفته است. آیا این پول و سود مال همین یک وارث است؟ یا متعلق به همۀ ورثه است؟

باسمه تعالی

این این پول ها در حقیقت هدیه پدر به فرزندش در حال حیات بوده است و مال خود همین یک فرزند است و جزء ارث نیست.

 

کد سایت fa5288
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث