اگر در وضو آب را بر ابتدای پیشانی ـ محلّ روییدن مو ـ بریزد. سپس آن را بر هر دو طرف صورت به طور معمول به صورت خط منحنی جاری کند، آیا شستن از بالا به پایین صورت گرفته است؟
اگر در وضو آب را بر ابتدای پیشانی ـ محلّ روییدن مو ـ بریزد. سپس آن را بر هر دو طرف صورت به طور معمول به صورت خط منحنی جاری کند، آیا شستن از بالا به پایین صورت گرفته است؟

باسمه تعالی

شستن گفته شده در نظر عرف، شستن از بالا به پایین محسوب می شود و از این جهت اشکالی در وضو نیست.

کد سایت fa5292
طبقه بندی موضوعی وضو