اگر پدر یا مادرِ فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، آیا فرزند می تواند ایشان را امر به معروف و نهی از منکر کند؟
اگر پدر یا مادرِ فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، آیا فرزند می تواند ایشان را امر به معروف و نهی از منکر کند؟

باسمه تعالی

در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر توسط فرزند باعث آزار پدر و مادر نشود، در صورت تحقق شرایط، واجب است. اما اگر باعث آزار پدر و مادر شود، جایز نیست.

 

کد سایت fa5294