چگونه می توان مجتهد و اعلم را شناخت؟
چگونه می توان مجتهد و اعلم را شناخت؟

باسمه تعالی

شناختن مجتهد و اعلم از سه راه ممکن است: اول: خودش اهل علم باشد و بتواند اعلم را تشخیص دهد. دوم: تأیید یک نفر عالم دینی مورد اعتماد که قدرت تشخیص اعلم را دارد. سوم: از راه هاى عقلائى مثل شهرت به اعلمیت در بین اهل علم به اعلم بودن مجتهدی اطمینان کند.

کد سایت fa530
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید