­آیا کفارۀ روزه، شکستن سوگند و رد مظالم؛ یا خمس ـ با اذن فقیه یا وکیلش ـ یا زکات مال یا زکات فطر را می ت­وان به شیعۀ فقیری داد که ­نماز نمی خواند یا نماز می خواند ولی روزه نمی گیرد؟
­آیا کفارۀ روزه، شکستن سوگند و رد مظالم؛ یا خمس ـ با اذن فقیه یا وکیلش ـ یا زکات مال یا زکات فطر را می ت­وان به شیعۀ فقیری داد که ­نماز نمی خواند یا نماز می خواند ولی روزه نمی گیرد؟

باسمه تعالی

1. لازم نیست فقیری که به وی از وجوهات شرعی نامبرده داده می شود، عادل باشد، بلکه همین مقدار که متجاهر به فسق نباشد یعنی آشکارا گناه نکند و نیز پرداخت این وجوه به او در نظر عرف «إعانه بر إثم» یعنی کمک بر انجام گناه شمرده نشود یا باعث تشویق وی به گناه نگردد، می توان پرداخت کرد.

2. بنابراین اگر روزه نگرفتنش با وجود آگاهی از وجوب روزه است و عذری هم در نگرفتن روزه ندارد و این روزه نگرفتن را آشکارا ابراز می کند، این فرد از مصادیق متجاهر به فسق خواهد بود.