پدری اجازه نمی دهد پسرش در خانۀ همین پدر نماز بخواند. آیا جایز است پسر در این خانه که مالک آن پدرش است، نماز بخواند. (پدرش راضی نیست که پسرش هم در این خانه و هم در جاهای دیگر نمار بخواند.)
پدری اجازه نمی دهد پسرش در خانۀ همین پدر نماز بخواند. آیا جایز است پسر در این خانه که مالک آن پدرش است، نماز بخواند. (پدرش راضی نیست که پسرش هم در این خانه و هم در جاهای دیگر نمار بخواند.)

باسمه تعالی

در فرض نارضایتی پدر، پسر حق ندارد در مکان هایی که پدر تسلط شرعی بر آن اماکن دارد؛ مثلاً مالک آنجا است یا آنجا را اجاره کرده است، نماز بخواند و صحت نمازش با اشکال مواجه است. در سایر اماکن نماز خواندن برایش جایز است و نمازش نیز صحیح خواهد بود.

کد سایت fa5317
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار