اگر زن و مردی بعد از ازدواج و فرزند دار شدن متوجه شوند از نظر شرعی با هم حرام ابدی هستند، تکلیف مهریۀ زن چه می شود؟
اگر زن و مردی بعد از ازدواج و فرزند دار شدن متوجه شوند از نظر شرعی با هم حرام ابدی هستند، تکلیف مهریه زن چه می شود؟ آیا از نظر شرعی چیزی به زن تعلق می گیرد؟ مهریه هم عند الاستطاعة است.

باسمه تعالی

مهر المُسمّی (مهریه ای که هنگام ازدواج تعیین کرده بودند.) در فرض سؤال باطل است و مرد باید مهر المثل (مهریه ای که در عرف آن جامعه برای چنین زنی در چنین عقدی در نظر گرفته می شود.) را به زن بپردازد. عند الاستطاعة بودن تأثیر در حکم پیش گفته ندارد.

 

کد سایت fa5328