آیا تا قبل از اذان ظهر می توان روزۀ قضا را افطار کرد؟
آیا تا قبل از اذان ظهر می توان روزۀ قضا را افطار کرد؟

باسمه تعالی

درصورتی زمان بجا آوردن آن تنگ نشده باشد و در روزهای دیگر تا قبل از رمضان بعدی بتوان آن را بجا آورد، جایز است قبل از ظهر افطار کند.

کد سایت fa5335
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا