شخصی به سبب تنگی وقت تیمم می کند تا نماز عصر خود را بخواند. در حین خواندن نماز، اذان مغرب گفته می شود. آیا نمازش صحیح است؟
شخصی به سبب تنگی وقت تیمم می کند تا نماز عصر خود را بخواند. در حین خواندن نماز، اذان مغرب گفته می شود. آیا نمازش صحیح است؟

باسمه تعالی

در صورتی که نماز را به نیت ما فی الذمه خوانده است، که معمولاً با همین نیت خوانده می شود، نماز مطلقا صحیح است ولی اگر به نیت اداء خوانده است، در صورتی که حداقل یک رکعت در وقت خوانده باشد، نمازش صحیح است و قضا ندارد. در غیر این صورت، باید نمازش را از ابتدا به نیت قضا بخواند.

کد سایت fa5336
طبقه بندی موضوعی تیمم|وقت نماز