ما در اندونزی هستیم، آیا می توانیم شهردار یا استاندار غیر مسلمان را برای مناطق مسلمان نشین انتخاب کنیم؟
ما در اندونزی هستیم، آیا می توانیم شهردار یا استاندار غیر مسلمان را برای مناطق مسلمان نشین انتخاب کنیم؟

باسمه تعالی

در جایی که امکان انتخاب فرد مسلمان برای این امور وجود دارد، انتخاب غیر مسلمان جایز نیست.

کد سایت fa5341