اگر بر اساس مهر معینی عقد ازدواج صورت بگیرد و بعد از آن در محضر مقدار بیشتری در عقد نامه قید گردد، آیا زوج ملزم است آن مقدار بیشتر را پرداخت کند؟
اگر بر اساس مهر معینی عقد ازدواج صورت بگیرد و بعد از آن در محضر مقدار بیشتری در عقد نامه قید گردد، آیا زوج ملزم است آن مقدار بیشتر را پرداخت کند؟

باسمه تعالی

بر عهدۀ زوج، آن مقداری است که عقد با آن منعقد شده است و بیشتر از آن مقدار یا کمتر از آن مقدار به لحاظ شرعی اعتبار ندارد؛ هرچند در عقدنامۀ رسمی نوشته شده باشد. زوج موظف نیست بیشتر از آن مقدار را پرداخت کند یا با پرداخت کمتر از آن مقدار ذمه اش بری نمی شود.
 

کد سایت fa5356