اگر بخواهیم مقدار مهر را شرعاً تغییر دهیم چه کار باید بکنیم؟
اگر بخواهیم مقدار مهر را شرعاً تغییر دهیم چه کار باید بکنیم؟

باسمه تعالی

بعد از انعقاد عقد دائم یا موقت، با حفظ همان عقد، دیگر مهریه قابل تغییر نیست. بنابراین اگر عقد دائم است، باید طلاق صورت بگیرد و بعد دوباره عقدی بر اساس مهر جدید منعقد گردد؛ البته با این کار مهریۀ قبلی همچنان بر عهدۀ زوج است و با طلاق ساقط نمی شود و اضافه بر آن مهریۀ جدید نیز بر عهدۀ وی می آید.

 

کد سایت fa5359